lod
Home Cel i obszar badań
Cei i obszar badań PDF Drukuj Email

Głównym celem badawczym projektu jest rekonstrukcja strumienia lodowego lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia. Obszar badań obejmuje: wschodnią część Pojezierza Wielkopolskiego, Kujawy, część Doliny Dolnej Wisły i Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (zob. ryciny).

Ryc. 3.
Lob Wisły na tle maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia (MZW)

 

Nadrzędnym celem badań jest odtworzenie zasięgu przestrzennego, kierunków płynięcia i dynamiki lodu oraz czasu funkcjonowania i zaniku strumienia lodowego lobu Wisły. Szczegółowe cele badawcze projektu są następujące:

1. identyfikacja i analiza geoprzestrzenna świadectw geomorfologicznych strumienia lodowego lobu Wisły,

2. identyfikacja i analiza geoprzestrzenna świadectw sedymentologicznych strumienia lodowego lobu Wisły,

3. odtworzenie procesów subglacjalnych w stopie strumienia lodowego lobu Wisły na tle warunków podłoża,

4. określenie dyferencjacji kierunków i delimitacja obszarów o różnej prędkości płynięcia lodu,

5. rozpatrzenie uwarunkowań i dynamiki strumienia lodowego lobu Wisły w odniesieniu do modeli i analogii dawnych/współczesnych strumieni lodowych.


Rozwiązanie postawionych celów badawczych pozwoli na dokonanie rekonstrukcji paleoglacjologicznej i paleogeograficznej strumienia lodowego lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia. W szczególności zrekonstruowane zostaną mechanizmy płynięcia lodu, mobilność przestrzenna i czasowa strumienia lodowego oraz jego rola w dystrybucji i dynamice mas lodowych w południowym sektorze lądolodu skandynawskiego.

 

Ryc. 4.
Obszar badań